Algemene voorwaarden

1 – Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten tussen Bewegen Verbindt (gevestigd te Utrecht, Kamer van Koophandel nummer 80686508) en enige toekomstige directe of indirecte dochtervennootschap van Bewegen Verbindt enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van Bewegen Verbindt, dan wel met wie Bewegen Verbindt een overeenkomst aangaat of met wie Bewegen Verbindt in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “Deelnemer”) anderzijds, alsmede alle door Bewegen Verbindt aan Deelnemer gedane aanbiedingen, worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

1.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten (bijvoorbeeld via de website van Bewegen Verbindt of per e-mail), kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld door toezending in PDF formaat). Indien ter beschikking stelling redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bewegen Verbindt (al dan niet elektronisch) zijn in te zien en dat zij op verzoek van Deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking worden gesteld.

1.3 Door middel van registratie op de website van Bewegen Verbindt of aanmelding per email stemt Deelnemer in met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

2 – Aanmelding en deelname aan een coachtraject of workout van Bewegen Verbindt

2.1 Aan de coachtrajecten en/of workouts kan worden deelgenomen door middel van aanmelding via e-mail, via de website of een overeengekomen extern online platform.

 2.2 Bewegen Verbindt heeft het recht om een naar haar oordeel voor een SPAT Training ongeschikte Deelnemer uit te sluiten van een Training, dan wel een door een dergelijke Deelnemer gedane aanmelding te weigeren.

3 – Betaling en annulering

3.1  Betalingen voor Bewegen Verbindt de coachtrajecten en/of workouts dienen te geschieden via facturatie of het digitaal verzonden betaalverzoek.

 3.2 Na aanmelding voor deelname aan een Training is het, behoudens de onderstaande gevallen, niet meer mogelijk deelname kosteloos te annuleren.

3.3 Het is voor deelnemer mogelijk de in artikel 2.1 genoemde aanmelding voor een workout te annuleren tot 24 uur voor aanvang van een Training, in welk geval een restitutie van het voldane zal plaatsvinden. In alle andere gevallen zal geen restitutie plaatsvinden.

3.4 Het is voor deelnemer mogelijk de in artikel 2.1 genoemde aanmelding coachtraject deze tot 7 dagen voor aanvang van een coachafspraak deze kosteloos te verzetten. Er vindt geen restitutie plaats.

In geval van annulering van deelname aan een coachtafspraak of geheel traject binnen 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende coachafspraak/traject, is deelnemer het volledig overeengekomen bedrag voor deze coachafspraak/traject verschuldigd zonder dat de coachafspraak/traject wordt ingehaald op een ander datum en tijdstip.

3.5 Voor zakelijke trajecten geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 en 3.5 dat de deelnemer in geval van annulering tot 8 weken voor deelname aan een programma of persoonlijke Training 30% van het voor die specifieke Training of dat specifieke programma overeengekomen bedrag verschuldigd. In geval van annulering binnen 8 weken voor een dergelijke programma, is het volledige voor de desbetreffende Training en/of programma overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6 Onverminderd de overige rechten van Bewegen Verbindt kan een afspraak voor een coachtraject of workout door Bewegen Verbindt worden geannuleerd in geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onweer, storm, hitte, sneeuw of ijzel, dan wel in geval van onvoldoende aanmeldingen.

4 – Aansprakelijkheid

4.1 Coachtrajecten en workouts van Bewegen Verbindt kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemer dient zelf te beoordelen in hoeverre hij fysiek, mentaal en emotioneel in staat is tot deelname aan Coachtrajecten en workouts van Bewegen Verbindt (Bewegen Verbindt Trainingen). In geval van gezondheidsklachten of –risico’s, raadt Bewegen Verbindt aan advies over deelname aan Bewegen Verbindt Trainingen in te winnen bij een arts. Deelname aan Bewegen Verbindt Trainingen is volledig voor eigen risico van Deelnemer. Dat geldt eveneens voor het opvolgen van een door een Bewegen Verbindt coach verstrekt (trainings)advies.

4.2 Bewegen Verbindt noch een Bewegen Verbindt Trainingen coach is aansprakelijk voor een door Afnemer opgelopen blessure, dan wel enige andere door Deelnemer als gevolg van of in verband met een Bewegen Verbindt Training geleden schade.

5 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

5.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle door Bewegen Verbindt gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen Bewegen Verbindt Trainingen en Deelnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6 – Wijziging algemene voorwaarden

6.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling zijdens Bewegen Verbindt Trainingen aan Deelnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten alsook op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Bewegen Verbindt
Utrecht

marjon@bewegenverbindt.nl

06-22833918

Samenwerking met: www.condole.nl

condole app